Politika socialne skladnosti

Politika socialne skladnosti

Družba SIJ RAVNE SYSTEMS je zavezana:

 

 • Spoštovati prepoved zaposlovanja mladoletnih oseb.
 • Spoštovati prepoved korupcije in podkupovanja na vseh poslovnih področjih.
 • Varovati zdravje in zagotavljati varnost vseh zaposlenih.
 • Spoštovati osnovne človekove pravice zaposlenih.
 • Spoštovati prepoved diskriminacije in varovanje dostojanstva zaposlenih pri delu.
 • Izpolnjevati okoljevarstvene interne in mednarodne zahteve.

CILJI:

 • Spoštovati prepoved zaposlovanja mladoletnih oseb

 Vsak redno zaposleni mora imeti najmanj 15 let.

 • Spoštovati prepoved korupcije in podkupovanja na vseh poslovnih področjih

Zaposleni se bomo pri sklepanju poslov in poslovnem sodelovanju s tretjimi osebami vzdržali ravnanj, ki imajo znake koruptivnosti in podkupovanja.«

 

 • Varovati zdravje in zagotavljati varnost vseh zaposlenih

SIJ Ravne Systems si prizadeva vzdrževati zdrave in varne delovne razmere ter produktivno in nediskriminatorno delovno okolje in zaposlenim zagotavlja varstvo osebnega dostojanstva.

 • Spoštovati osnovne človekove pravice zaposlenih

SIJ Ravne Systems zagotavlja spoštovanje človekovih pravic in skrbi za dobre medsebojne odnose, zato so prepovedana vsa dejanja ali ravnanja, ki vodijo h konfliktom ali spodbujajo sovraštvo, nestrpnost ali so v nasprotju s kulturo okolja. Prepovedana so nedostojna, drzna, nesramna ali nasilna ravnanja, kot tudi vsako psihično ali drugačno nasilje, ki lahko povzroči vznemirjanje, razburjanje ali celo ogrožanje varnosti. Odnosi med zaposlenimi so zasnovani na medsebojnem spoštovanju. Spoštujemo dostojanstvo in osebno integriteto svojih zaposlenih ter jim pomagamo pri razvoju njihovih veščin in znanj.

 

 • Spoštovati prepoved diskriminacije in varovati dostojanstvo zaposlenih  

SIJ Ravne Systems zaposlenim zagotavlja delovno okolje brez posredne ali neposredne diskriminacije zaradi spola, rase, barve kože, starosti, zdravstvenega stanja, invalidnosti, verskega, političnega ali drugega prepričanja, članstva v sindikatu, narodnostnega in socialnega porekla, družinskega statusa, premoženjskega stanja, spolne usmerjenosti ali drugih osebnih okoliščin.

 

 • Izpolnjevati okoljevarstvene interne in mednarodne zahteve Upoštevamo vse zakone o varovanju okolja, tudi v primerih, ko ni ustreznega zakona, določamo in upoštevamo lastna merila po načelu dobrega gospodarja. Vsak od nas mora spoštovati politiko družbe SIJ Ravne Systems in zakone o varovanju okolja. Če sodelujemo v procesih, ki vplivajo na okolje, moramo dosledno upoštevati predpise o varovanju okolja in imeti ustrezna dovoljenja. Vsi zaposleni imamo vlogo pri varovanju okolja. Z odpadki ravnamo tako, da ni ogroženo človekovo zdravje, se ne škodi okolju in ne predstavlja tveganje za vode, zrak, tla, rastline in živali ter ne povzročamo čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.

 

 

 

Ravne na Koroškem, 12.10.2020

Director:
Viljem Pečnik